Etiske retningslinjer for leverandører

Etiske retningslinjer for leverandører

Etiske retningslinjer for leverandører beskriver de grunnleggende krav og
forventninger Betong Øst stiller til sine leverandører med hensikt å fremme og drive
en ansvarlig og etisk virksomhet.

Grunnleggende forventninger
Leverandører til Betong Øst plikter å etterleve disse etiske retningslinjer, samt å
videreføre tilsvarende bestemmelser til sine underleverandører.

Betong Øst kan kreve at leverandøren redegjør og dokumenterer sitt arbeid innenfor
de tema og områder retningslinjene omhandler.

Uansett hvor de utfører sitt arbeid skal leverandøren, dens ledere og medarbeidere,
overholde gjeldende lover og regler, kontraktsmessige forpliktelser, grunnleggende
menneskerettigheter, samt de krav som følger av god forretningsskikk og anerkjente
normer for personlig opptreden. Leverandøren skal sikre anstendige arbeidsforhold
både i egen virksomhet, og ved å prioritere bruk av leverandører som følger
tilsvarende retningslinjer.

Brudd på etiske retningslinjer kan være å anses som brudd på hele eller deler av
kontraktsforholdet. Gjentatte brudd eller manglende oppfølging, også etter
påpekninger, er å anses som vesentlig kontraktsbrudd.

Helse, sikkerhet og trivsel
Bedriften skal jobbe systematisk for å ivareta de ansattes helse, arbeidsmiljø og
sikkerhet i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Det systematiske arbeidet skal
dokumenteres. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forebygge og redusere risiko
for arbeidsrelaterte ulykker og helseskader, samt gode oppfølgingsrutiner.

Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet.
Personlig verneutstyr i godkjente standarder og verneklasser skal alltid være
tilgjengelig og brukes.
Farlige kjemikalier og andre stoffer skal registreres, oppbevares og håndteres
forsvarlig.

Ordnede arbeidsforhold
Leverandøren skal støtte og respektere de internasjonalt anerkjente
menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold for alle som arbeider i
virksomheten.

Leverandøren skal ha nulltoleranse for barnearbeid, menneskehandel og
tvangsarbeid.

Vi tillater heller ingen praksis hos våre leverandører som hindrer fri bevegelse av
arbeidskraft (inkl. praksis som kan omfatte krav om at arbeidstakere skal levere fra
seg ID-dokumenter, pass eller arbeidstillatelse som en betingelse for å få ansettelse).

Leverandøren skal sørge for at medarbeidere har rimelige arbeidstider, lønnsvilkår
og ytelser som er i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og de aktuelle ILO
konvensjonene, samt respektere medarbeideres rett til å organisere seg i frivillige
medarbeiderorganisasjoner og inngå kollektive forhandlinger.

Om leverandøren ihht regnskapsloven er å anse som en større virksomhet skal det
foretas aktsomhetsvurdering for å identifisere, forebygge, redusere og dokumentere
hvordan eventuell negativ innvirkning på menneskerettigheter håndteres.

Diskriminering
Leverandøren skal fremme respekt for alle enkeltmennesker, og det skal ikke
forekomme ulovlig eller urimelig forskjellsbehandling, trakassering eller diskriminering
på grunn av kjønn, alder, religion, politisk oppfatning, rase, hudfarge, nasjonal
opprinnelse, etnisk opprinnelse, legning eller samlivsform

Leverandøren skal ikke tolerere noen form for seksuelt truende eller utnyttende
adferd, eller fysisk mishandling – og skal handle aktivt dersom slik forekommer.

Leverandøren plikter å ha rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Varslere skal
vernes mot gjengjeldelse.

Integritet, habilitet, personlige opplysninger og datasikkerhet.
Menneskers verdighet, personvern og personlige rettigheter skal respekteres.

Leverandøren skal respektere sine arbeidstakeres og tredjeparters personvern, og
skal sørge for at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende
lover og regler, og ellers på en etisk forsvarlig måte. Avvik skal rapporteres.

Leverandøren skal respektere konfidensiell informasjon som gjelder sine kunder,
underleverandører og øvrige interesseparter.

Leverandøren skal ha et forsvarlig forhold til sosiale medier, og ansatte skal ikke
legge ut informasjon som kan skade omdømme eller henge ut virksomheten eller
kollegaer.

God forretningsskikk
Leverandøren skal i sin forretningsvirksomhet utvise høy grad av integritet, og ikke
tolerere noen former for bestikkelser eller korrupsjon med hensikt å oppnå personlige
eller påvirke til forretningsmessige fordeler. Dette omfatter underslag, hvitvasking,
utpressing, svindel, skatteunndragelser, pengegaver eller ytelser og favorisering av
familie eller venner. Høflighetsgester som måltider, arrangement etc kan tilbys så
lenge det er et forretningsmessig aspekt og kostnader holdes på et anstendig nivå.

Leverandøren skal overholde konkurranselovgivning, for eksempel ulovlig samarbeid
om prising, markedssamarbeid eller andre avtaler som bryter med lovgivning.

Ytre miljø
Leverandøren skal overholde nasjonal og internasjonal miljølovgivning og
reguleringer. I tillegg bør leverandøren fremme en ansvarlig miljøpolicy og bidra til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi, herunder minimere sine utslipp og utvikle
sin miljø- og klimasatsing.

Leverandøren skal ha en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer. Det innebærer å unngå vesentlig skade på naturen og miljøet når beslutninger treffes. Vurdering av
risiko for miljøpåvirkning skal inngå i prosjektgjennomføringen, og hvis det er risiko
for alvorlige miljøskader, skal det alltid iverksettes tiltak for å forhindre miljøskader.

Etikk i internasjonal virksomhet
Leverandøren skal opptre med respekt for andre kulturer, samtidig som at egen og
virksomhetens integritet ivaretas, og ha kjøreregler for dette.

Sanksjoner
Leverandøren må handle i samsvar med de til enhver tid gjeldende sanksjoner
vedtatt av FNs Sikkerhetsråd og EU, og opptre aktsomt i etterlevelse av
eksportkontroll og ikke inngå avtaler med utenlandske aktører det er forbudt å handle
med.

Inspeksjoner og rapporter
Som en del av vår oppfølging av leverandører forbeholder vi oss retten til å kontrollere leverandørers og kontraktsparters etterlevelse av disse retningslinjene via
revisjoner, inspeksjoner eller innkreving av dokumentasjoner.

Varsel om kritikkverdige forhold.
Ved observasjon, mistanke eller bekymring om kritikkverdige forhold kontaktes Betong
Øst: se kontaktpersoner på: https://betongost.no/kontakt/kontaktpersoner-betong-ost/