Sirkulær betongproduksjon

Betong Øst har en bevisst holdning om å tenke miljø i forbindelse med betongproduksjon. Vår målsetting er å redusere den avfallsmengden som oppstår, samt behandle den mengden som generes på en forsvarlig og miljømessig god måte:

  • Vi resirkulerer vann fra vask av betongbiler og produksjonsutstyr
  • Vi jobber med flere prosjekter for å redusere og/eller eliminere betongslam som deponeres
  • Vi støper betonglodd av all returbetong, som gjør returbetongen til et produkt
  • Vi kildesorterer og leverer avfall som tre, papir, plast, metaller, batteri, lysrør, elektro etc. Alt avfall skal så sant praktisk mulig kildesorteres på egen miljøstasjon ved våre avdelinger før det blir levert til godkjent avfallsdeponi.
 

Forurensningsforskriften fikk 01.01.23 et nytt kapittel om Forurensning fra produksjon av betong. Dette er et kapittel som alle ferdigbetongprodusenter skal forholde seg til. Her gis det blant annet klare føringer for prosessvann, gjenbruk av vann og håndtering av betongavfall og betongslam.

Betong Øst har jobbet, og jobber aktivt med å tilfredsstille forskriftens krav ved alle våre avdelinger. Vi har i mange år vært opptatt av sirkulær produksjon, noe som gjør at våre avdelinger er utstyrt med sedimenteringsbasseng som muliggjør gjenbruk av prosessvann. På den måten kutter vi vannforbruket og på sikt eliminere utslipp av forurenset prosessvann.

Betongslammet som genereres fra vask av betongbiler og poduksjonsutstyr har historisk sett vært et avfall som leveres til deponi. I dag jobber vi aktivt med spennende løsninger som forhåpentligvis gjør at slam går fra avfall til ressurs. Lykkes vi med bærekraftige løsninger på dette området står vi ovenfor betydelige reduksjoner i avfallsproduksjonen. Dette vil være løsninger som kommer hele bransjen til gode. Vi er opptatt av at bransjen lykkes med miljøarbeidet og ikke kun oss selv- ergo deler vi gjerne vår kunnskap med konkurrenter og andre interessepartnere.

 

Betong Øst har stort fokus på gjenbruk og god ressursutnyttelse. Fersk betong som kommer tilbake til de enkelte fabrikkes brukes i produksjon av betongklosser som selges videre. Det er en stor etterspørsel etter slike lodd i bransjen. På denne måten reduserer vi i stor grad avfall fra vår egen produksjon.