Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Fremkommelighet og sikkerhet

En vanlig betongbil uten lass veier ca 15 tonn. 1 m3 betong veier ca 2.400 kg, en bil med fullt lass på 6,5 m3 veier over 30 tonn.

Det er derfor viktig at forholdene på byggeplassene er tilrettelagt for å motta så tunge biler. På våren må ofte størrelsen på lasset reduseres på grunn av dårlig bæreevne under teleløsningen, som er offentlige restriksjoner i tillegg til en vurdering av grunnforholdene på byggeplassen.

Fremkommelighet til leveringssted

Våre transportører har god erfaring i å vurdere de forskjellige adkomstene. Dersom transportøren er i tvil om framkommeligheten til leveringsstedet skal de ta dette opp med kunde, og alternative løsninger skal diskuteres.

Dersom transportøren mener at forsøk på å fullføre leveransen medfører stor risiko for å kjøre seg fast, men at han i samarbeid med kunde er blitt enige i at man skal gjøre et forsøk på å levere, må kunde bekrefte skriftlig at han hefter for mulige kostnader forbundet til innleie av redningshjelp, samt for eventuelle skader som oppstår på materiellet som følge av samme forhold.

Vi gjør også oppmerksom på at bestilt betong er å betrakte som kundens vare, og kunden må selv avgjøre hva som skal gjøres med denne. Betongbilen har mulighet til å ta med varen tilbake til avfallsplass. Kunden må betale for varen og transport til byggeplass, og ekstrakostnader forbundet til retur og avfallshåndtering blir belastet.

Sikkerhet ved levering av betong og på arbeidsområde

Betong Øst setter sikkerhet for sine ansatte og kunder i høysete. Ved levering av betong er sjåfør på betongbil og pumpe den som har det avgjørende ordet når det gjelder sikkerhet rundt bil/pumpe og dens arbeidsområde.

Kunden er ansvarlig for:

 • Sørge for sikker adkomst til leveringssted. Dette innebærer nødvendige høyder og bredder, samt tilstrekkelig bæreevne på bruer og vei. Husk at en betongbil er 10 meter lang, 4 meter høg og 2,5 meter bred, og kan fort veie over 30 tonn.
 • Grunnforholdene må være stabile. Dersom oppstillingsplassen er nær en byggegrop må denne sikres mot en mulig utglidning.
  Dersom betongbil eller pumpe må stå i trafikkerte områder må nødvendig tillatelser for dette innhentes, og området må sikres slik at andre ikke kommer innenfor maskinens arbeidsområde.
 • Dersom betongbil eller pumpe må stå i trafikkerte områder må nødvendig tillatelser for dette innhentes.
 • Det må sikres mot at kjøretøyene ikke kommer i nærheten/berøring med strømførende ledninger. For betongbil med transportbånd og pumpebil gjelder spesielle regler for sikkerhetsavstand til høyspentledninger, for arbeider nærmere enn 30 meter fra høyspentlinje må nettselskapet være varslet på forhånd for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.
 • Sikre arbeidsbetingelser på byggeplassen slik at skader på menneske og utstyr unngås.
 • Påse at betongarbeidene utføres etter gjeldene lover og regler.
 • Ved leveranser i høyden (mer enn 2 meter over bakken/gulv) – for sjåfør/pumpeoperatør og mottaker:
  • Området hvor personer arbeider eller oppholder seg skal være sikret med fallsikring; kollektiv sikring med stillas/rekkverk, personsikring med sele eller personløftere (lift).
  • Er ikke kollektiv fallsikring på plass skal sjåfør/pumpeoperatør ikke entre området.
  • Dersom området eller personell ikke er sikret med fallsikring kan leveransen gjennomføres forutsatt at personell ikke oppholder seg i umiddelbar nærhet til pumpeslange eller transportbånd.
  • Dersom mottaker er avhengig av å holde i endeslange på betongpumpe eller transportbånd skal ikke leveransen gjennomføres før fallsikring er etablert.
 • Bruk relevant verneutstyr, ved arbeid ved endeslange på pumpe/bånd skal hjelm benyttes. Se også Forsiktighetsregler ved håndtering av fersk betong.

Dersom du er i tvil om noen av disse punktene, ta kontakt med din betongfabrikk for nærmere dialog og informasjon.

Se også egen veiledning vedr. pumpeleveranser.