Science Based Target (SBTi)

Globalt står sement- og betongproduksjon for 5-8% av det globale klimagassutslippet og det er helt avgjørende at vår bransje jobber aktivt for å redusere utslippet. Betong Øst har som første ferdigbetongprodusent i Norden engasjert seg i SBTi. Her benyttes vitenskapsbaserte målsettingsverktøy for å skaffe oversikt over eget klimagassutslipp. Deretter settes forpliktende mål om reduksjon av klimagassutslippet. Målene settes i tråd med den nyeste klimavitenskapen og FNs klimamål. Når målene er godkjent skal vi rapportere fremdrift og måloppnåelse, både for Betong Øst sine egne utslipp, samt for verdikjeden. 

Vi jobber med 3 ulike scopes i SBTi-modellen. Scope 1 synliggjør direkte utslipp fra eget utstyr. Scope 2 gir oversikt over de indirekte utslippene fra energiforsyningen, mens Scope 3 viser de indirekte utslippene som er knyttet til kjøp av andre varer og tjenester.

Basert på historiske data har vi etablert en baseline for vårt eget utslipp som danner grunnlaget for de klimagassreduksjoner vi fastsetter. Arbeidet med SBTi startet opp i januar 2022 og forpliktende mål vil bli fastsatt og kommunisert i løpet av 2023. Vi har allerede nå avdekt store forbedringspotensialer ved vår virksomhet og har blant annet investert i solcelleanlegg og elektroniske energiovervåkningssystemer. På den måten sikrer vi bruk av mer grønn energi, samtidig som at energiforbruket styres smartere og gir store miljømessige og økonomiske besparelser. 

Gjennom vårt engasjement i SBTi håper vi å motivere flere bransjeaktører til å forplikte seg til å kutte i eget klimagassutslipp. I en undersøkelse fra SBTi, rapporterte over 300 bedrifter med godkjente vitenskapsbaserte klimamål at de kuttet utslippet med 25 prosent, mens de globale utslippene økte med 4 % i samme periode. Med det som bakteppe og større engasjement fra bransjen, vil vi i større grad synliggjøre vårt samfunnsansvar om å bidra til reduksjon av den globale oppvarmingen. Gjennom SBTi ønsker Betong Øst å være et klimaforbilde i bransjen. Dette vil kreve mye av både oss og våre leverandører, men vi er overbevist om at bærekraftsarbeid lønner seg, både for den enkelte bedrift og fremfor alt fremtiden til våre barn.