Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Vaskbare gravemasser (miljøsand)

Vi tror vi har uendelige mengder sand og stein vi kan bruke, men det viser seg å være feil. Samfunnet vårt er avhengig av pukk til veier og grus til betong i mange industrielle prosesser. Disse råstoffene er såkalte ikke-fornybare ressurser og er i ferd med å bli en mangelvare flere steder, spesielt i byer og tettbebygde strøk der behovet er størst. For å sikre tilgang til oss selv og fremtidige generasjoner er det derfor helt avgjørende at vi tar vare på ressursene og gjenbruker så mye som mulig. I Norge tar vi ut like mye byggeråstoff, som gravemasser som ender på deponi. Det er et stadig økende press på deponiene, særlig på Østlandet. I enkelte regioner finnes det ingen deponier. Ved å gjenbruke gravemasser i betongproduksjon tas massene inn kretsløpet igjen, noe som medfører redusert uttak av ikke-fornybare ressurser, samtidig som presset på deponiene reduseres.  

Utfordringene tilknyttet sløsing med naturressurser har AF’s Miljøparker og Betong Øst i fellesskap funnet løsninger på. Miljøparkene til AF i Trondheim og på Nes i Viken gjenvinner nå 80% av de forurensede massene som tas inn i anlegget. Her vaskes og sorteres massene som tidligere ble deponert og dette blir nå til en fullverdig 0/8mm sand som videre benyttes i betongproduksjonen. Renseteknologien har fått stor oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt, og det ferdige produktet står ikke tilbake for sand produsert fra øvrig moreneforekomst eller fjell. Her foreligger CE Ytelseserklæring, og prøveomfang og hyppighet er langt større enn for tilslag produsert fra jomfruelige masser. Ved å benytte vaskbare gravemasser sparer vi ca. 1 tonn jomfruelige masser pr m3 betong. CO2-avtrykket for denne sanden ligger 65-80% lavere sammenliknet med natursand.

Betong Øst tilbyr bruk av denne miljøsanden ved enkelte lokasjoner. Ta kontakt for nærmere informasjon.

 

Skisse som illustrerer prosesseringen fra forurenset masse til fullverdig betongsand
Skisse som illustrerer prosesseringen fra forurenset masse til fullverdig betongsand